loading

Show info
Architekti Vančó Kiszka

arvaki | 2016

SOKOLOVNA ZBIROH

SOKOLOVNA ZBIROH Původní neoklasicistní Sokolovna z roku 1921, dnes téměř nevyužívaný, zanedbaný objekt, s řadou pozdějších nesourodých přístaveb,...

Details

SOKOLOVNA ZBIROH

Původní neoklasicistní Sokolovna z roku 1921, dnes téměř nevyužívaný, zanedbaný objekt, s řadou pozdějších nesourodých přístaveb, nerespektujících a potlačujících původní formu.

Provedli jsme analýzu Sokolovny, jejich urbanistických, architektonických hodnot a možností využití. Zkoumali jsme lokalitu, funkce, které poskytují další stavby ve vlastnictví města, aby si vzájemně nekonkurovaly a sloužily každá svému účelu ve prospěch celku.

Architektonický návrh prošel procesem debat se zástupci města i veřejnosti. Bylo představeno a projednáno několik variant, od prosté obnovy, po variantu vývojovou s přístavbami do budoucna. Po debatách bylo rozhodnuto pustit se do razantnější varianty – odbourání přístavků a patra dostavby, přesunutí schodiště v hlavní budově, zvětšení foyer, využití dnes prázdného suterénu.

Hlavním principem rekonstrukce bylo opětovné „vystavení“ prvotní neoklasicistní formy, tj. odstranění nehodnotných „náletů“. Pro zachování celkového charakteru je důležité materiálové a barevné řešení v stratigrafickém uspořádání: sokl – kámen, stěny korpusu – omítka, střecha – plochá krytina.  U přístavby („původní“, avšak po odbourání patra) proto také zasunutí vstupní fasády a její materiálové řešení, odlišné a novodobé, hlásící se k době svého vzniku (rekonstrukce).

Dalším důležitým aspektem je hospodárnost. Nemíní se tím jen investiční láci, ale hospodárnost prostoru a provozu, preference flexibility náplně a variability uspořádání. Prostory jsou navrženy tak, aby toto umožňovaly (posuvné dělící stěny atd.).

Sokolovna je situována poněkud mimo centrum, avšak v pohodlné docházkové vzdálenosti, což předurčuje zařízení pro aktivity komunitní a aktivity s širším nejen lokálním dopadem. Podmínkou je kvalitní propojení se stěžejními urbánními ohnisky ve městě (zámek, náměstí, škola).

Ves smyslu neoklasicistní Sokolovny považujeme za důležité aplikovat tato regulativa i pro okolní venkovní prostor – kompoziční osa ve směru východ západ, tj. od vstupního náměstí, na východě po klasické zahrady na západě, směrem ke hřbitovu. Jižní zahrady jsou navrženy jako volnočasové, méně oficiální (amfiteátr, lezecká stěna, hřiště), severní zahrada, využívá a kultivuje jinak nepříjemný prostor průrvy pod silnicí, umožňuje bezpečný pěší průchod okolo Sokolovny ke hřbitovu.

Taktéž střešní zahrada, námi vnímána jako další fasáda, která takovýmto pojetím činí z nepřívětivé střechy „louku“. Budova je celkově utopena pod silnicí, ze které je přímý pohled na střechu přístavby.

Původní Tyršovská Sokolovna („tělocvična“) dnes má sloužit více společenským cílům, a tak již zanikla potřeba vysokých parapetů oken v sále (cca 2m), tato jsme tudíž snížili na úroveň podlahy. Skýtají tak přímý pohled z oken na venkovní krajinu a propojení s ní.

V přízemí rozšířené foyer, hlavní sál, umožňující propojení posuvnými stěnami s přilehlým přísálím, které je možno dále propojit či oddělit od restaurace, vybavenou kuchyní a zázemím pro personál. Jeviště je nově doplněno forbínou. Je umožněn průchod domem a výstup na protější straně směrem na terasu a do zahrad. V patře se nachází galerie s kanceláří. V suterénu je navržena prostorná šatna s toaletami, zázemím pro venkovní aktivity, šatnou pro účinkující a technické zázemí. Krov bude využíván pro vzduchotechniku.

 

název                                         Sokolovna ve Zbiroze

klient                                          město Zbiroh

místo                                          Zbiroh

typ                                              veřejné

status                                         studie, stavební povolení

1. etapa, stavební povolení 2. etapa

studie                                         2015

stavební povolení 1. etapa       2016

stavební povolení 1. etapa       2017

realizace 1. etapa                     2015

podlažní plocha

obestavěný prostor

velikost území

autoři                                          Arkiss / Josef Kiszka

Arvaki / Agata Vančó Kiszka, Roland Vančó