loading

Show info
arvaki

DŮM PRO SENIORY

DŮM PRO SENIORY klient městys Cerhovice místo Cerhovice typ rekonstrukce a novostavba status návrh, 2020 podlažní...

Details

DŮM PRO SENIORY

klient
městys Cerhovice

místo
Cerhovice

typ
rekonstrukce a novostavba

status
návrh, 2020

podlažní plocha
2352 m²

obestavěný  prostor
7450 m³

velikost území
1888 m²

autoři
AVK / Agata Vančó Kiszka, Roland Vančó
Arkiss / Josef Kiszka

spolupráce
Ing. arch. Jiří Vykopal, AAP akustika a hluk s.r.o.
Ing. Julius Richter, tepelná technika
Ing. Josef Ždych, Pegisan s.r.o., statické posouzení hist. domu
Zuzana Uhlíková, vizualizace

 

Předložený návrh bydlení pro seniory reflektuje dlouhodobý zájem obce o výstavbu objektu pro takový účel. Projekt zároveň reaguje na současné názory ohledně tendencí vývoje sociální péče. Životaschopné bydlení pro seniory by nemělo být sociálním ghettem, vyhrazeným jen jedné věkové kategorii, takový pohled musí v dnešní době již být překonán. Toto tato studie reflektuje a obsahuje byty a funkce vhodné nejen pro rezidenty seniory.

Návrh se zaměřuje také na město, kterému pojetí bydlení propojeného s jinými aktivizačními složkami umožní, nebo alespoň pomůže, v znovuoživení městského jádra. Tak jako i propojení s jinými funkcemi pomůže seniorům v jejich aktivizaci. Z tohoto je patrno, že jedno pomáhá druhému.

Cílem je prostupnost fyzická i sociální, neuzavřenost místa i skupiny rezidentů, mísení vnitřního s vnějším, nového se starým, aktivního s pasivním. To vše současně aktivizuje  a vytváří sociální vazby a komunitu, sousedství.

Z širšího hlediska se celou problematikou bydlení seniorů zabývá naše Koncepce z 08/2019, kterou jsme pro obec Cerhovice vyhotovili a předali vedení obce.

Lokalita pozemků ve středu obce, na náměstí, je jedinečná. Skýtá možnost aktivně využitelného parteru. Struktura pozemku v návrhu odpovídá historické struktuře, kdy bývalo přízemí do ulice využíváno ke službám a obchodu, a v patře se bydlelo. Za obytnými stavbami hlouběji do dvorů se nacházely hospodářské stavby a pozemky byly ukončeny průjezdnými stodolami.

Pozemky jsou přístupné jak z náměstí (čili z centra dění) tak z ulice Šillingerovy (klidnější zóny). Návrh počítá s pěším propojením do ulice Šillingerovy a dál do Třenice. Stavbami do ulice i k náměstí je možno průchod skrz pozemky buď regulovat, nebo úplně omezit (brány). Vzniká tak veřejný prostor, ve kterém se kromě majoritní skupiny seniorů mohou potkávat a využívat jej všichni obyvatelé města.

Po přihlédnutí ke stáří objektu č.p. 67 na parcele 59/1, které je impozantní (cca 370 let), a k vcelku dobrému stavu nosných konstrukcí (po konsultaci se statikem) je jsme se rozhodli dům č.p. 67 nebourat, návrh nabízí způsob jeho zhodnocení a využití. Objekt je v kontextu místa hodnotným architektonickým dílem. Architektura objektu byla typickým reprezentantem barokní výstavby a (navzdory utilitárním dostavbám a úpravám narušujícím kvality původní stavby) stejně jako několik jiných městotvorných objektů (kostel sv. Martina, řada původních objektů nejen na náměstí, pivovar) patří bezesporu k hodnotné historické struktuře města.

Původní kvalitní prvky historického stavu jsou natolik důležité, že stojí za to je obnovit dle původního ustavení: vstupní oblouková brána, římsy (podokenní, v úrovni podlahy 2.np., korunní římsa), historická špaletová okna v líci s fasádou a se šambránami, klenuté prostory a výklenky v přízemí a patře, dřevěná podlaha v 2.np. apod. Pro zachování celkového charakteru je důležité materiálové a barevné řešení fasády v uspořádání: sokl / kámen, stěny korpusu / hladká omítka, střecha / plochá pálená krytina.

CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Ze situace je zřejmé uspořádání staveb a zón celého řešeného území. Stavby do náměstí (domy A a B) spojuje komunikační trakt s vilou 1, následuje malé veřejné náměstí, vila 2, stodůlka s aktivizační dílnou anebo jinými aktivitami (altán k posezení) a plocha a stodola vyhrazena k parkování.

Přízemí staveb do náměstí by mělo být využito k obohacení parteru náměstí. Návrh zde uvažuje s prostory přístupnými i pro veřejnost, pokud pro ně vznikne naplnění, jinak poslouží aktivitám seniorů. Uprostřed uličního traktu je vstup do prostor klubu / kavárny s rozšířením do malebné klenuté místnosti, a do zadního klenutého traktu – jídelny. Dále je navrženo propojení do novostavby (nutno posoudit statikem), kde alternativně může vzniknout malá samostatně pronajímatelná jednotka, z tohoto důvodu je navržen samostatný vstup. Další vstup z náměstí u hasičské zbrojnice vede do recepce, příp. sdílené kanceláře pro potřeby správy objektu, případně samostatné pronajímatelné jednotky.

Nová brána z náměstí do nádvoří umožní průchod do Šillingerovy ulice, ale zejména vstup do obytných vil a ordinace pediatra v 1. vile a skrze spojovací komunikační trakt i do bytů a prostor sociálních služeb, sloužících nejen pro obyvatele objektu (rehabilitace, lázeň, denní stacionář), v patrech obou domů na náměstí a do bytů 1. vily. Vila 2 je samostatně stojící stavba s vlastním komunikačním traktem. Do budoucna je zde možnost dostavby 3.vily v návaznosti na komunikační jádro 2.vily.

Vnitřní prostor nádvoří je koncipován přísně hierarchicky, kde na veřejný chodník a prosluněné náměstíčko s posezením, vodním prvkem a vzrostlou zelení navazují poloveřejné prostory – západní bylinková / zeleninová zahrada, stodůlka s dílnami, zadní vstup od Šillingerovy ulice a propojovací pěšinky za vilami – a prostory již neveřejné – se vstupy do bytů za dřevěnými lamelami a nerezovou sítí (s možností pnoucí zeleně).

HMOTOVÉ / OBJEMOVÉ ŘEŠENÍ STAVEB

Výšky hřebenů nových staveb a tvary střech reagují na výšky hřebenů a tvary stávajících okolních střech. Dvoudílné sedlové střechy a vůbec tvarování (zalamování fasád) staveb reflektují drobnější měřítko stávajících staveb v historické struktuře.

Tvarování západní fasády vily 1 je dáno taky potřebou naplnění normy pro oslunění obytných budov (v 3.np.) a odstupem od fasády stodoly v sousedství a poloveřejné pěšiny (v přízemí).

Pavlače ve vilách umožňují přístupy do bytů vždy ve dvou patrech. Jelikož tyto byty nemají předzahrádky, pavlače jsou vždy na jednom konci širší, umožňujíc tak obyvatelům přilehlých bytů posezení venku bez nutnosti vycházet do nádvoří.

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Podobně jako velikost, měřítko a prostorové upořádání staveb podporuje vstřícnou atmosféru i její materialita. Materiály mají být přírodní, přátelské, pravdivé, haptické kvality.

Rozhodli jsme se použít materiály v místě obvyklé. Kromě hladkých i texturovaných omítek (domy do náměstí) jsou to zejména obklady fasád a lamely z trvanlivého dřeva a režná cihla, tedy materiály v historických dvorech zdomácnělé. Dále strukturovaný pohledový beton v parteru u vil, dřevěné dveře a rámy oken, černá ocelová zábradlí, cortenový obklad vikýře historického domu, kamenná kostka na hlavních dlážděných plochách (průchod do Šillingerovy ul.). Díky použití trvanlivých materiálů je očekávána dlouhá životnost a minimální potřeba údržby.